Obnovení prezenční

školní docházky

STOP DISTANČNÍ VÝUCE

Prohlášení, oznámení

Prohlášení rodičů dětí základní školy a žádost o obnovení školní docházky dětí

Přečíst celé znění zde na webu...

Adresováno:

Základní škola a Mateřská škola Kobylá nad Vidnavkou příspěvková organizace

IČ: 70987289

Se sídlem Kobylá nad Vidnavkou 120, 79065

K rukám Mgr. Romany Strapkové, ředitelky

My, níže podepsaní rodiče dětí, které jsou zapsány k denní výuce na Vaší základní škole, odpovědní za výchovu a vývoj našich dětí, tímto prohlašujeme, že naše děti jsou zdravé a bezpříznakové a není tak dán zákonný důvod dle § 184 a odst. 1 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, k povinnosti školy vézt vzdělávání distančním způsobem namísto prezenční školní docházky.

V souladu s tím Vám proto oznamujeme, že žádáme obnovení prezenční školní docházky našich dětí ke dni … 3. 2021, a to v souladu s mezinárodními i národními právními předpisy níže:

  1. Úmluva o právech dítěte (ve sbírce listin jako sdělení č. 104/1991 Sb.), zejména

  čl. 18, dle kterého státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby byla uznána zásada, že oba rodiče mají společnou odpovědnost za výchovu a vývoj dítěte. Rodiče, nebo v odpovídajících případech zákonní zástupci, mají prvotní odpovědnost za výchovu a vývoj dítěte. Základním smyslem jejich péče musí přitom být zájem dítěte;

  čl. 27, dle kterého státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, uznávají právo každého dítěte na životní úroveň nezbytnou pro jeho tělesný, duševní, duchovní, mravní a sociální rozvoj.

  čl. 28 odst.  písm. e), dle kterého se státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, zavazují k přijímání opatření k podpoře pravidelné školní docházky;

 • 2. Listina základních práv a svobod (dále jen „Listina“), čl. 33, který garantuje právo na vzdělání;
 • 3. Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, zejména § 2 odst. 2 písm. c), podle kterého mezi obecné cíle vzdělávání patří zejména pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv a svobod spolu s odpovědností a smyslem pro sociální soudržnost; § 22 odst. 1 písm. a), dle kterého jsou žáci a studenti povinni řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat.

Na základě výše uvedeného deklarujeme, že mezinárodními smlouvami a ústavním pořádkem ČR garantované právo dítěte na vzdělání, zdravou výchovu a vývoj patří mezi přirozená lidská práva a jsou vyšší právní hodnotou než veřejná ochrana zdraví a z hlediska testu proporcionality dle čl. 4 odst. 4 Listiny nelze pro krátkodobý zájem na ochraně veřejného zdraví proti virovému onemocnění omezovat tato dlouhodobá lidská práva (s důsledky na celý život), neboť kvalita budoucích společenských vztahů v našem státě spočívá právě na kvalitě výchovy a vývoje našich dětí. Stejně tak neobstojí ani další podmínka omezení výše uvedených lidských práv dětí, a sice nezbytnost. Na příkladu Švédska, Rakouska, ale i dalších zemí v EU je zjevné, že přerušení školní docházky není nezbytným epidemiologickým opatřením v souvislosti se sars-cov-2.  Na základě nám dostupných informací Vaše škola přijala z našeho pohledu dostatečná a rozumná opatření při prevenci s tímto virovým onemocněním.  Je samozřejmostí, že vynaložíme maximální úsilí při prevenci, tak aby bylo možné naplňovat výše uvedená přirozená práva našich dětí.

Závěrem Vás žádáme, abyste o termínu obnovení prezenční školní docházky Vaší základní školy v předstihu informovali zřizovatele školy a dotčené správní orgány s tím, že my, rodiče dětí zapsaných na Vaší škole, jsme si plně vědomi naší případné odpovědnosti za spáchání přestupku dle krizového zákona v případě, že přivedeme naše dítě na denní docházku do Vaší školy a pro tento případ jsme připraveni spáchání přestupku odmítnout a řešit jej s našimi právními zástupci v přestupkovém řízení, potažmo správní žalobou a dalšími právními kroky, v případě nutnosti až k Evropskému soudu pro lidská práva.

V Kobylé nad Vidnavkou dne 19. 3. 2021

Podepsáni rodiče:

/Jméno, příjmení, rodiče dítěte … /

Oznámení o obnovení prezenční školní docházky na ZŠ Kobylá nad Vidnavkou

Přečíst celé znění zde na webu...

Základní škola a Mateřská škola Kobylá nad Vidnavkou příspěvková organizace
IČ: 70987289
Se sídlem Kobylá nad Vidnavkou 120, 79065
Zastoupená Mgr. Romanou Strapkovou, ředitelkou
IDDS:
 
Adresováno:

Obec Kobylá nad Vidnavkou
Se sídlem Kobylá nad Vidnavkou 53, 79065

K rukám paní Zuzany Jochmannové, starostky

Věc: Oznámení o obnovení prezenční školní docházky na ZŠ Kobylá nad Vidnavkou ke dni … 3.2021

Vážená paní starostko,
Dne 19. 3. 2021 jsem obdržela Prohlášení rodičů a žádost o obnovení prezenční školní docházky v naší základní škole ke dni … 3. 2021 (příloha č. 1 tohoto dopisu), dále jen „Prohlášení“.

V Prohlášení rodiče na podporu své žádosti argumentují zejména mezinárodními právními předpisy, jimiž je ČR vázána, jako je Úmluva o právech dítěte, dále ústavním pořádkem, zejména Listinou základních práv a svobod (čl. 33) i samotným školským zákonem. V předmětném přiloženém dokumentu rodiče též prohlašují, že jejich děti jsou zdravé a bezpříznakové a není tak dán zákonný důvod dle § 184 a odst. 1 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, k povinnosti školy vézt vzdělávání distančním způsobem namísto prezenční školní docházky.

Po poradě s právníkem musím dát rodičům za pravdu, že právo dítěte na vzdělání a zdravou výchovu a vývoj patří mezi základní lidská práva, která jsou dle mezinárodních smluv i ústavního pořádku ČR vyššími a dlouhodobými právními hodnotami než veřejná ochrana zdraví, kdy dle čl. 4 odst. 4 Listiny základních práv a svobod neobstojí v testu proporcionality takto masivní omezování těchto lidských práv (s nedozírnými následky na celý život) ve prospěch veřejné ochrany zdraví. Navíc zřejmě není naplněna ani další podmínka k omezování lidských práv, a sice nezbytnost, s ohledem na přístup k sars-cov-2 ve školství v některých státech EU, jako je Rakousko nebo Švédsko.

Po poradě s právníkem mám dále za to, že  usnesením Vlády č. 200 ze dne 26. 02. 2021 ve smyslu § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, Vláda omezila od 27. 02. 2021 provoz škol (vysokých, středních, vyšších odborných, základních, mateřských, uměleckých, středisek volného času atd.) tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků či dětí na vzdělávání ve škole. Dále mám za to, že s ohledem na Prohlášení rodičů skutečně není naplněn zákonný předpoklad k povinnosti naší školy vézt distanční výuku namísto školní docházky dle § 184a odst. 1 školského zákona. To znamená, že naší škole legislativně nic nebrání v tom, abychom nadále umožňovali prezenční školní docházku v souladu s Úmluvou o právech dítěte, čl. 33 Listiny základních práv a svobod i se školským zákonem.

Rodiče v Prohlášení ubezpečili, že jsou si plně vědomi jejich případné odpovědnosti za spáchání přestupku dle krizového zákona v případě, že přivedou jejich dítě na denní docházku do naší školy a pro tento případ jsou připraveni spáchání přestupku odmítnout a řešit jej s jejich právními zástupci v přestupkovém řízení, potažmo správní žalobou a dalšími právními kroky, v případě nutnosti až k Evropskému soudu pro lidská práva.

V této souvislosti si dovoluji Vás informovat, že v rámci prevence rizik v souvislosti se sars-cov-2/covid 19 jsem dne 15. 3. 2021 přijala „Krizový plán“, coby závazný interní předpis naší ZŠ (příloha č. 2 tohoto dopisu), při jehož naplňování v rámci péče řádného hospodáře považuji obnovení prezenční školní docházky za schůdné a bezpečné.

Na základě výše uvedeného proto v předstihu oznamuji, že vyhovím předmětné žádosti rodičů a ke dni … 3. 2021 přistoupím k obnovení prezenční školní docházky v naší škole. Toto oznámení rovněž zasílám pro informaci dotčeným správním orgánům.

V Kobylé nad Vidnavkou dne 22. 3. 2021

 

…………………………………

Mgr. Romana Strapková
ředitelka

Přílohy:

 1. Prohlášení a žádost rodičů o obnovení prezenční školní docházky
 2. Krizový plán ZŠ

Na vědomí:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor školství
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje
Policie České republiky, krajské ředitelství Olomouckého kraje

Úmluva o právech dítěte

Rodiče, nebo v odpovídajících případech zákonní zástupci, mají prvotní odpovědnost za výchovu a vývoj dítěte. Základním smyslem jejich péče musí přitom být zájem dítěte.

Naše škola

duben 2021

ZŠ Kobylá nad Vidnavkou

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOBYLÁ NAD VIDNAVKOU PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Naše škola je malotřídní dvojtřídka s pěti postupnými ročníky. V průběhu celého školního roku i mimo něj jsou naši žáci vedeni k samostatnosti, ohleduplnosti, kamarádství a vzájemné pomoci.

Kontakt na nás!

1 + 13 =